Jordbruket

Växtodling. Oviken ost brukar idag ca 100 ha åker varav 80 ha är eget och resten är arrende. Odlingen fördelar sig i stort:

  • 15-18 ha korn(6-rad) med insådd vall.
  • 15-18 ha renbestånd korn 
  • 15-18 ha bete och lika mycket som bete av återväxt
  • 46-55 ha vall

Vallen får ligga 4 år innan den förnyas. 4 år skördas vallgräs(4:e året enbart 1:a skörd). Sista året betas den enbart. Vall som skall skördas 1:a skörd på gödslas med ca 50 kg kväve i maj. Ingen gödsling på återväxt och bete. 1:a skörden görs  innan midsommar då timotejen är på gång ur "holken". Vi låter gräset torka på fält ca 2 dagar så att ts-halten blir 60-70%. Sedan pressas gräset med rundbalspress, plastas in och läggs på lager vid fårstallet. Samma procedur vid 2:a skörd. Totalt skördar vi mellan 800-1000 balar. Kornet skördas med skördetröska i september månad. Konservering sker med propionsyra, som tillsätts i foderskruven som fyller en 75m3 silo. Huvuddelen av kornet odlas till förbrukning hos Bölåsen Mjölk AB.

Innan vallen plöjs sprids halmbäden med fårgödsel ut. Halmbädden tas ur fårhuset efter att fåren har släppts ut på bete i slutet av maj. Halmbädden läggs på stuka på det fält som skall plöjas på hösten. Finns det möjlighet att köpa kogödsel så sprids även den på vallen som skall plöjas på hösten. 

Vår- och höstbruk samt vallskörd sker med egna maskiner förutom spridning av fastgödsel. Vi samarbetar med Bölåsen Mjölk AB vid inköp av utsäde och mineralgödsel.